Till innehåll på sidan

Utvecklingssamtal

I årskurs 1-6 baseras utvecklingssamtalen på en individuell utvecklingsplan med framåtsyftande planering samt omdömen. Dessa skrivs i skolwebben.

I årskurs 7-9 genomförs elevledda samtal i syfte att få elever att formulera och resonera kring sin egen kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven för att nå högre måluppfyllelse.

  • Eleverna kommer under terminens gång att utvärdera sin kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven på lektionstid. Undervisande lärare ansvarar.
  • Eleverna får ett häfte av mentorer där de dokumenterar och utvärderar sin kunskapsutveckling i samtliga ämnen inför utvecklingssamtalet. Mentor stimulerar eleven till att reflektera kring sitt lärande och sin kunskapsutveckling.

 

Dela: