Grundsärskola

Om vår grundsärskola

Kungsholmens grundsärskolan omfattar förskoleklass, skola samt fritidshemsverksamhet och korttidstillsyn (KTT). Vi erbjuder undervisning och omsorg från förskoleklass till nionde klass vilket innebär att eleven får möjlighet att utvecklas i en välbekant, trygg och stabil miljö under hela skoldagen.

Vi tar emot elever mottagna i grundsärskolan och inom vår enhet finns särskild kompetens inom NPF (neuropsykiatriska funktionshinder).

Vi arbetar beteendeinriktat med en arbetsplatsförankrad handledare, det evidensbaserade arbetssättet innebär individualiserad, systematisk och strukturerat upplägg för att främja den enskilda elevens sociala och akademiska processer.

Vi erbjuder hög personaltäthet för att på bästa sätt tillgodose elevernas svårigheter och möjligheter, och skapa goda inlärningssituationer i elevens lärande. Våra stödpedagoger följer eleverna under såväl skoldag som under raster och fritidsvistelsen vilket skapar trygghet, stabilitet och struktur för den enskilde eleven.

Vi har ett nära samarbete med grundskolan och har schemalagda lektioner med undervisande lärare i idrott, slöjd, musik och hemkunskap.

Vi värdesätter ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare och erbjuder därför kontinuerliga samtal och terminsvisa utvecklingssamtal, utöver dessa forum finns det möjlighet att komma på föräldramöten och öppet hus.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen för grundsärskolan är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. En skillnad är kursplaner och kunskapskrav. Elever har dock möjlighet att kombinera kursplaner med grundskolan.

Alla elever i grundsärskolan har egna individuella utvecklingsplaner som utvärderas kontinuerligt.

Mer om Kungsholmens grundsärskola F-9

 

Belägen i centrala Stockholm med särskild kompetens inom NPF innefattande autism

Vår vision är att skapa lust att lära, möjlighet att lyckas.

Vi har vår verksamhet förlagd i centrala Stockholm och har ett nära samarbete med grundskolan vilket främjar skolans arbete och särskilt inkluderingsarbete.

Vi har särskild kompetens inom NPF – neuropsykiatriska funktionshinder, bl a autism.

Vi arbetar enligt TBA/IBT/PBS

Vår vision är att skapa lust att lära, möjlighet att lyckas.

Vi har vår verksamhet förlagd i centrala Stockholm och har ett nära samarbete med grundskolan vilket främjar skolans arbete och särskilt inkluderingsarbete.

Vi har särskild kompetens inom NPF – neuropsykiatriska funktionshinder, bl a autism.

Vi arbetar beteendeinriktat och följer principerna inom beteendeanalys (TBA/IBT/PBS) som är ett evidensbaserat förhållningssätt som bygger på noggranna observationer, bedömningar och kartläggningar för den enskilde eleven.

Vi kan med beteendeanalytiska insatser stötta eleven att utveckla viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter (ADL) och förvärva akademiska kunskaper samt att eleven kan också få hjälp att hantera problembeteenden.

Skräddarsydda upplägg med kontinuerliga uppföljningar

Vi skräddarsyr ett upplägg för den enskilde eleven med hänsyn till elevens svårigheter, möjligheter och intresseområden, för att på bästa sätt skapa positiva och motiverande inlärningssituationer för den sociala och akademiska utvecklingen.

Vi har i vårt förhållningssätt positiva förväntningar på den enskilde eleven och genom att se över de olika momentens komplexitet, och planera dessa utifrån elevens förmåga, ser vi till att eleven upplever succé och får fortsatta framgångar.

Vi har kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av den enskilde elevens träningsprogram och individuella utvecklingsplaner (IUP) gemensamt med vår arbetsplatsförankrade handledare, för att ytterligare kvalitetssäkra elevens inlärningsprocess.

Vi värdesätter ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare och har därför en kontinuerlig dialog samt avstämningssamtal varje månad, utvecklingssamtal varje termin och föräldramöten.

Vi är en skola som lär eleven att lära, och lär sig att av elevens lärande, vilket lär oss att våga bli bättre!

 

Välkommen!

 

För mer information kontakta:
Roxanna Rosius
Bitr. rektor grundsärskolan

Tel: 08 - 508 08 295
roxanna.rosius@stockholm.se  

Dela: