Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Kungsholmens grundskolas elevhälsoplan

Elevhälsans insatser ska bidra till att skapa optimala miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska enligt skollagen stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (Skollagen 2010:800, 2 kap 25§).

På vår skola är elevhälsan och elevhälsoarbetet hela skolans ansvar. Elevhälsoarbetet börjar i de vardagliga möten mellan elev och pedagog/övrig personal samt utgår från arbetslagens och mentorernas ansvar för den enskilda eleven och gruppen.

Elevhälsan och elevhälsoarbetet grundar sig minst lika mycket i förhållningssätt och värdegrund för alla elever och all personal.

Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt samt att strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 2010:800, 1 kap. 4§ ).

Elevhälsans arbete ska vara ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsans uppdrag är i första hand att ge stöd och handledning för pedagoger och övrig personal för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskaps- och personlig utveckling.

Elevhälsan och övrig skolpersonal ska samverka och samarbeta för att skapa god lärmiljö och förebygga psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt bidra till att lösa problem som uppkommer inom dessa områden.

Lärande och hälsa är beroende av varandra och sker i samverkan mellan personal, elever och föräldrar/vårdnadshavare. Det omfattar allt från specifika individbaserade insatser till förebyggande och främjande insatser.

Denna plan kommer att beskriva rutiner, struktur och strategier för Kungsholmens grundskolas elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

Dela: