Ansökan ledighet

Ansökan ska lämnas i god tid innan aktuellt datum. Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samliga skoldagar under läsåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet. Rektor beslutar om ledighet för högst 10 dagar under ett läsår. Ledighet utöver 10 skoldagar beslutas av biträdande grundskolechef. Vårdnadshavare skall vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven misslyckas att nå målen. För att undvika detta ansvarar vårdnadshavare för att samliga kursmoment tas igen.

Kategorier:
Dela: