Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

På KG F-9, arbetar alla i skolan aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av individer eller grupper. På KG F-9 tar alla sitt ansvar för att samtliga ska känna sig trygga och trivas i skolan. Det inte är en viss grupp lärare eller elever som bär ansvaret för allas välbefinnande utan alla som arbetar i skolans lokaler, undervisande personal, skolbarnsomsorgspersonal, övrig personal, alla, har ett gemensamt ansvar.

• Ingen elev på vår skola ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsättas för kränkande behandling oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
• Ingen elev ska uppleva att hen blir utsatt för kränkande handlingar.
• Alla som arbetar på skolan har ansvar för att informera ansvarig klasslärare/mentor eller fritidsansvarig om händelser kring eleverna.
• Vid kränkning ska det utredas och rapporteras skriftligt omgående till biträdande rektor/ rektor.
• Alla som arbetar på Kungsholmens grundskola har ansvar för att ingripa när något händer.

Vi har också en trygghetsgrupp på varje skolenhet.

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som vi arbetar utifrån. Denna plan upprättas och utvärderas varje år.

Dela:
Kategorier: